Act2B… Advies, Coaching & Training

Versie: 09-10-2019

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van ACT2B…  Sabine Alders-du Bosc of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:               Sabine K. Alders-du Bosc
Onderneming:             ACT2B… Advies, Coaching & Training
Bezoekadres:               Roerdompstraat 29, 3291 VK, Strijen, Nederland
E-mail:                          info@act2b.nl
Telefoonnummer:       +31 (0) 78 674 7181
KvK-nummer:              24384730

ACT2B…  is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. ACT2B…  is verantwoordelijke in de zin van de AVG. ACT2B… / Sabine Alders-du Bosc is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens ACT2B… , waaronder http://www.act2b.nl.

ACT2B…  verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door ACT2B…  opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door ACT2B…  . Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor ACT2B…  om de overeenkomst uit te voeren.

ACT2B…  gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt ACT2B…  altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door ACT2B…  worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, indien relevant geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, indien van toepassing ordernummer, indien relevant burgerservicenummer, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, ordernummer en e-mailadres;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.
  • Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt ACT2B… altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@act2b.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: niet langer dan noodzakelijk en maximaal 2 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan ACT2B…  gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor ACT2B…,

tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Voor het afhandelen van klachten wordt gebruik gemaakt van de beroepsvereniging Noloc in het kader van de beroepscode. Kijk voor meer informatie op https://www.noloc.nl/klachtenreglement. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden verstrekt aan de externe klachtenservice.

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@act2b.nl.

Het staat ACT2B…  vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van ACT2B… / Sabine Alders-du Bosc ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor direct bij de uitvoering van werkzaamheden van ACT2B…  betrokkenen. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van ACT2B… . In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting jegens ACT2B… .

Cookie Statement

Cookies

ACT2B…  maakt gebruik van algemene Cookies voor het verzamelen van statistische gegevens. Een Cookie is een klein stukje informatie dat op je computer wordt opgeslagen als je een Website bezoekt. Met Cookies kan de Website je herkennen wanneer je deze weer bezoekt.

Wijzigingen aan deze Cookie statement

ACT2B…  kan deze Cookie statement zo nu en dan bijwerken. Als ACT2B…  een grote verandering aanbrengt in deze Cookie statement, zal ze dit op haar Website vermelden.

Vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je ACT2B…  Sabine Alders-du Bosc een mail sturen naar info@act2b.nl.