ALGEMENE VOORWAARDEN  

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle al dan niet schriftelijk vastgelegde aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van ACT2B... Advies, Coaching & Training voor zover deze betrek­king hebben op de diensten van ACT2B... Advies, Coaching & Training, hierna te noemen ACT2B…

Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk door ACT2B... en de opdrachtgever als bedoeld in art. 2. onder (b) zijn overeengekomen.

Artikel 2. Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

a.       ACT2B... Advies, Coaching & Training: ACT2B... ,statutair gevestigd te Strijen;

b.       de opdrachtgever: de wederpartij van ACT2B... Advies, Coaching & Training;

c.       de opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en ACT2B...;

d.      de cliënt(en): - de door de opdrachtgever aangewezen (ex-)medewerker(s) welke in overleg tussen betrokkenen door ACT2B... geaccepteerd zijn, onder voorwaarde van de intentie tot persoonlijke inzet op basis van vrijwilligheid;

                            - dan wel de particulier of anderszins door verwezen cliënt, welke,  in overleg en na besproken voorstel en offerte,  schriftelijk opdracht/akkoord heeft gegeven voor de inzet van een begeleidingstraject en/of training.

Artikel 3. Offertes

Alle door ACT2B... uitgebrachte offertes zijn vrij­blijvend en kunnen in uitzonderlijke gevallen door ACT2B... nog uiter­lijk vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de offerte worden herroepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een indivi­dueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

ACT2B… zet zich in al haar activiteiten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in, zo ook voor het opstellen van haar offertes. Onvoorziene ontwikkelingen, nagekomen informatie en dergelijke kunnen, in het belang van een verantwoorde uitvoering,  aanleiding geven de eerder opgestelde offerte te wijzigen dan wel terug te trekken. Dit zal ten alle tijden met  onderbouwde argumentatie plaatsvinden .

Artikel 4. Informatieverstrekking

Door ACT2B... uitgebrachte offertes en/of opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever is gehouden ACT2B... tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn.

Artikel 5. ACT2B... in praktijk

1.       Geen kosten zijn verbonden aan het oriënterende gesprek tussen ACT2B... en de opdrachtgever  en met  een potentiële cliënt en voorafgaand aan het tot stand komen van de opdracht. Dit onder voorbehoud van specifiek geformuleerde afwijkende afspraken. Deze  gesprekken zijn wederzijds vrijblijvend en vertrouwelijk.

Indien de opdracht tot stand  is gekomen vóórdat het kennismakingsgesprek tussen ACT2B... en de  potentiële cliënt heeft plaatsgevonden, wordt de opdracht geacht te zijn aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de coach van ACT2B... en de  potentiële cliënt elkaar  wederzijds accepteren.

2.       Opdrachten worden door ACT2B… aangegaan op basis van inspanningsverplichting.  Opdrachten op basis van resultaatverplichting worden niet aangegaan aangezien resultaten in belangrijke mate afhankelijk zijn van persoons- en/of omgevingsgebonden factoren welke buiten de invloedsfeer van ACT2B…  liggen.

Nadat een opdracht tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsverplichting  waarbij ACT2B... , voor zover overeengekomen, alle haar  ten dienste staande middelen tot begeleiding, advisering en/of  training van de cliënt(en)  en opdrachtgever optimaal zal  inzetten.

Hierbij niet kan worden gegarandeerd dat de inspanningen van ACT2B... tot realisatie van een specifieke

doelstelling (bij bijvoorbeeld coaching of training) of definitieve herplaatsing (bijvoorbeeld bij loopbaan-begeleiding  of outplacement) van de cliënt zullen leiden.  ACT2B... aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid indien haar  diensten niet tot volledige realisatie van de opdracht leiden.

3.       Bij de begeleiding, advisering en/of training van de cliënt neemt ACT2B... de  uiterste nauwkeurigheid en integriteit in acht.  In het kader van zorgvuldigheid, nauwkeurigheid en integriteit zal ACT2B… bij signalering van stagnatie van het begeleidingtraject of factoren die realisatie van de doelstelling mogelijk belemmeren, direct voorleggen aan betrokken partijen opdat tijdig afstemming over de voortgang van de opdracht  bereikt kan worden.

4.       ACT2B... zal al hetgeen haar bij de uitvoering van de opdracht ter kennis   wordt gebracht door of vanwege de opdrachtgever en/of cliënt, waarvan de  verstrekking redelij­kerwijs als vertrouwelijk aangemerkt moet worden, strikt geheim houden en aan derden geen informatie verstrekken buiten het kader van de opdracht.

5.       ACT2B... zal persoonsgegevens eerst na verkregen toestemming van de  cliënt aan derden verstrekken.

6.       Indien aan de cliënt faciliteiten, werkmateriaal, informatie e.d. ter beschikking zijn  gesteld, dan is dat uitslui­tend voor gebruik door de cliënt zélf in verband met het  begeleidingstraject.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

ACT2B... draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen die de opdrachtgever of derden, daaronder uit­drukkelijk begrepen de cliënt, mochten lijden in verband met of als gevolg van de beweerdelijk, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart ACT2B... tegen alle aanspraken van derden daaronder uitdrukkelijk begrepen de cliënt, welke met de uitvoering van de opdracht samenhangen.

Materialen, inhoudelijke coaching, benutte methodieken  worden met de grootste mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en ingezet. ACT2B…is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie en coachmethodieken. Hierbij neemt ACT2B… alle mogelijke voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht en committeert zich expliciet aan de gedragsregels van de NOLOC, beroepsvereniging voor Loopbaanprofessionals.

Artikel 7. Facturen

1.       De facturen van ACT2B... worden onverminderd het overigens in dit artikel  bepaalde opgemaakt op basis van de opdracht. ACT2B... is gerechtigd tot het  verzenden van deelfacturen.

2.       Voor zover niet anders is overeengekomen, worden door de opdrachtgever aan ACT2B… in verband met de uitvoe­ring van de opdracht te betalen bedragen verschuldigd naarmate door ACT2B... werkzaamheden ten behoeve van opdracht­gever zijn verricht, onverminderd het recht van ACT2B... om vóór   de aanvang van de werkzaamheden of tussentijds een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen voorschot (of zekerheidstelling) te verlangen.

Artikel 8. Betaling

1.       De opdrachtgever is gehouden elke door ACT2B... ingediende factuur binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen, tenzij de opdrachtgever en  ACT2B... schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.       Uitsluitend betalingen aan ACT2B... zelf dan wel aan een rechtspersoon die door ACT2B... tot incasse­ring van de in lid 1 van dit artikel bedoelde  bedragen ten behoeve van haar is gemachtigd, werken bevrijdend.

3.       Indien een factuur van ACT2B... niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is de opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder  ingebreke­stelling of aanmaning terzake nodig is, over het open staande bedrag een rente  verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de basis -herfinancieringrente van de E.C.B.. Een gedeelte van een kalen­dermaand geldt in dit verband als een   hele kalen­der­maand.

4.       Het afschrift van de door ACT2B... verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening aanvangt.

5.       De opdrachtgever dient de factuur onverwijld nauwgezet te controleren. Bezwaren  inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen  8 dagen na dagtekening van de factuur  schriftelijk aan ACT2B... te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten terzake verwerkt.

6.       Alle kosten voor inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand,   zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding  betreffende buitengerechtelijke kosten bedraagt: 20%  van de verschuldigde hoofdsom indien kleiner dan of gelijk aan € 1.365,-- is, 15% van de  ver­schul­digde hoofdsom indien deze groter dan € 1.365,-- en klei­ner dan of gelijk aan  €  3.405,-- is. Deze kosten zullen, zodra door ACT2B... rechtsbijstand is  ingeroepen respectievelijk de vorde­ring ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdracht­gever verschuldigd zijn.  Het voorgaande laat onver­let het recht van ACT2B... om hogere kosten in  reke­ning te brengen indien hetgeen op basis van genoemde per­centa­ges is berekend, niet  kostendekkend is.

7.       Hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan ACT2B...   verschuldigd is of mocht worden, wordt ten volle onmiddellijk opeisbaar in geval van:

(a)           surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever of aanvraag  daartoe;

(b)           besluit van (de aandeelhouders van) de opdrachtgever tot gehele of  gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de opdrachtgever of gehele of gedeeltelijke overdracht van de aandelen in het  kapitaal van de opdrachtgever of tot ont­bin­ding van de opdrachtgever; of

(c)           meer dan tweemaal niet tijdige betaling door de opdrachtgever.

Artikel 9. Tenslotte

ACT2B... is jegens de opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe ACT2B... door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor ACT2B... geldt, en zal terzake niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk zijn.

ACT2B... zal zich, uiteraard met inachtneming van al het vorenstaande, inspannen om de opdrachtgever naar beste vermogen van dienst te zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Op de door ACT2B... met toepassing van deze Algemene voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden treden in werking op 24 oktober 2005.

ACT2B... Advies, Coaching & Training

Roerdompstraat 29

3291 VK Strijen

Kamer van Koophandel Rotterdam 24384730

 

 

PRIVACY EN KLACHTENREGLEMENT  ACT2B… Advies, Coaching & Training

Vestigingsadres: Roerdompstraat 29, 3291 VK Strijen

Inschrijving KvK te Rotterdam d.d. 21-10-2005 onder nummer 24384730

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur mevrouw S.K. Alders-du Bosc

Als CMI gecertificeerd register consultant en lid van beroepsvereniging NOLOC verplicht ACT2B… zich tot het volgen van de daaraan verbonden gedragcodes en procedure t.a.v. rechtspraak. ACT2B… onderschrijft deze reglementen, zowel ten aanzien van de uitvoering van werkzaamheden, het omgaan met vertrouwelijke informatie van cliënt en opdrachtgever, als de wijze van klachtenbehandeling. De gedragscode van het NOLOC en het CMI, evenals het NOLOC reglement t.a.v. Rechtspraak opgenomen worden op aanvraag verstrekt en zijn na te lezen op de www.noloc.nl.

Privacyreglement

Begeleiding van mensen en organisaties in welke vorm dan ook brengt met zich mee dat er vertrouwelijke zaken besproken en vastgelegd worden. Dit kan gaan om zakelijk informatie of gegevens van persoonlijke aard, dit kan lopen van uw adresgegevens tot informatie over uw gezondheid, informatie die relevant en van belang is voor de uitvoering van de coaching of training. Op verzoek kunt u vanzelfsprekend uw eigen dossier inzien.

Informatie aan opdrachtgevers (indien een ander uw traject bekostigt) betreft uitsluitend de voortgang van het traject, inhoudelijke bijzonderheden worden niet verstrekt mits op uw verzoek. ACT2B… stelt namelijk dat vertrouwelijkheid een essentiële basis vormt voor de uitvoering van elk traject op het gebied van coaching en training.

Klachtenreglement

Definitie klacht:

In het kader van deze regeling wordt onder klacht verstaan:

Een mondelinge of schriftelijke (re-)actie, waarin een cliënt of opdrachtgever zijn/haar onvrede aangeeft over gedragingen, uitlating van of behandeling door een (ingehuurde) medewerker van ACT2B…

1.       Een klacht kan zowel mondeling als (bij voorkeur) schriftelijk worden ingediend bij de directeur van ACT2B…

1.1.    Indien de klacht daartoe aanleiding geeft kan deze door de klager ter beoordeling worden voorgelegd aan de beroepsvereniging NOLOC

2.       Bij een klacht, zowel mondeling als schriftelijk, dienen navolgende gegevens verstrekt te worden:

          a. Naam en adres van de melder/klager;

          b. datum van melding;

          c. een omschrijving van de klacht, gedragingen, uitlatingen, handeling e.d. waarover geklaagd wordt.

3.   De klager ontvangt maximaal binnen 10 werkdagen een bevestiging van de ontvangen klacht, onder vermelding van de datum en de aard van de ingediende klacht. Tevens zal de te volgen wijze van behandeling van de specifieke klacht worden aangegeven.

4.     Klachten hoeven niet in behandeling worden genomen:

-          wanneer het feit waarover een klacht wordt ingediend langer dan drie maanden voor indiening heeft plaatsgevonden,

-          dan wel wanneer de klacht anoniem is.

De melder of opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht schriftelijk, gemotiveerd, geïnformeerd.

5.     Bij behandeling van een klacht zullen in principe (indien wenselijk) zowel klager als degene wie de klacht betreft gehoord worden. Hiervan wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat aan beide partijen wordt toegezonden.

6.     Afhandeling van de klacht zal binnen een termijn van 3 weken na de bevestiging van de klacht plaatsvinden.

7.     De klager, en eventueel andere betrokken partijen, zullen gemotiveerd schriftelijk in kennis worden gesteld van de bevindingen van de directie van ACT2B…  en van het vervolg hierop, van de maatregelen die volgend op deze bevindingen ondernomen zijn of ondernomen zullen worden.

8.     De directie van ACT2B… zal de klacht niet afhandelen indien daarbij haar onpartijdigheid in het geding kan komen. De behandeling van de klacht wordt in een dergelijk geval voorgelegd aan een persoon die niet bij de klacht betrokken is geweest, indien relevant kan de klacht worden voorgelegd aan de beroepsvereniging NOLOC dan wel aan een gecertificeerde mediator.

9.     Klachtenregistratie: De aard, de omvang en – indien relevant - de ondernomen maatregelen van de  ingediende klachten zullen worden geregistreerd. Deze registratie kan op verzoek aan belanghebbenden ter beschikking van die opdrachtgever worden gesteld.

Bovenstaand reglement betreffende privacy en klachtenbehandeling is van kracht vanaf 1 juli 2008 en blijft geldig voor onbepaalde tijd en tot dit reglement door een gewijzigde versie wordt overschreven.

Strijen, 1 juli 2008

S.K. Alders-du Bosc

Directeur ACT2B…

joomlacode.ru
Twitter Image
Facebook Image
View Act2B's profile on LinkedIn